تغییرات در سرمایه تغییرات در سرمایه

1-تغییر در سرمایه 96/03/07

2-سرمايه بانك با افزايش 50 هزار ميلياردي، از مبلغ 735ر80 به مبلغ 735ر130 تغيير يافت.

تاریخ ویرایش1399/1/16- 8:45