اداره کل آمار واطلاعات اداره کل آمار واطلاعات

رییس اداره کل آمار و اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
تلفن : 021-66702615
نمابر : 021-66709638
اداره کل آمار و اطلاعات - معاون
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-66701908
نمابر : 021-66709638
اداره کل آمار و اطلاعات - معاون آمار و بررسی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم -
تلفن : 021-66746554
نمابر : 021-66709638
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی