فهرست اخبار فهرست اخبار

تدوین استراتژی اثربخش لازمه رشد و ارتقای سازمان است

فریبرز راحتی سرپرست اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد طی بازدید از مدیریت شعب خراسان جنوبی گفت : بانکها و موسسات مالی به عنوان واسط مالی و پولی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارند ، از این رو تدوین استراتژی های اثر بخش در جهت نیل به اهداف و ماموریت سازمان و اطمینان از نحوه عملکرد آن ، یک اقدام مهم و اساسی است
فریبرز راحتی سرپرست اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد طی بازدید از مدیریت شعب خراسان جنوبی گفت : بانکها و موسسات مالی به عنوان واسط مالی و پولی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارند ، از این رو تدوین استراتژی های اثر بخش در جهت نیل به اهداف و ماموریت سازمان و اطمینان از نحوه عملکرد آن ، یک اقدام مهم و اساسی است . وی در ادامه افزود : همکاران ما در اداره کل ارزیابی عملکرد تلاش دارند با توجه به برنامه ششم توسعه کشور که در سال آتی عملیاتی می گردد برنامه استراتژیک 5 ساله بانک را از سال1396 تا 1400 پیشبینی نموده ، بر اساس آن فعالیتها و اهداف تعریف شود . راحتی در ادامه سخنان با اشاره به ضرورت پیگیری اهداف ، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بخش های مختلف بانک در راستای نیل به اهداف تعیین شده را از وظایف اداره کل ارزیابی عملکرد دانست . سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد افزود : در این بازدیدها به دنبال اخذ نظرات سازنده همکاران در راستای بهبود و ارتقای شاخص های ارزیابی عملکرد هستیم تا با استفاده از آن بتوانیم پایش و سنجش مطلوب و واقعی تری داشته باشیم . محمد پورقربانی مدیر شعب استان تلاش صورت گرفته را نشان پویایی دانسته ، ریز نمودن شاخص های ارزیابی عملکرد و پیگیری اهداف به صورت خرد را از اقدامات پیش روی مدیریت عنوان نمود و افزود : نقاط قوت و ضعف شعب بررسی و به صورت مستمر به همکاران اطلاع رسانی می شود . در انتها فریبرز راحتی به همراه مدیر شعب از شعب شهرستان قاین بازدید نمودند .
آخرین بروزرسانی 1397/9/11