فهرست اخبار فهرست اخبار

آتیه طلایی ، حسابی آتیه ساز

در راستای تعامل انجام شده با کانون فکری کودکان و نوجوانان ، نمایش عروسکی منتخب کشوری هنرجویان این اداره کل جهت فرزندان همکاران و چند مهد کودک منتخب اجرا گردید
در راستای تعامل انجام شده با کانون فکری کودکان و نوجوانان ، نمایش عروسکی منتخب کشوری هنرجویان این اداره کل جهت فرزندان همکاران و چند مهد کودک منتخب اجرا گردید . در خاتمه ضمن تشریح حساب آتیه طلایی از این حساب به عنوان حسابی آتیه ساز یاد شده ، بروشور و تراکت های مربوطه میان والدین کودکان و مربیان مهد توزیع شد .
آخرین بروزرسانی 1397/9/11